Paraziti u stolici kod odraslih


Uvod u dijagnostiku i diferencijalnu dijagnostiku krvnih bolesti. Viktor B o ikliniki asistent.

parazitii Photos images pics

Za dijagnozu, a prema tome i za diferencijalnu dijagnozu krvnih bolesti, potrebno je, da se, uz dobru anamnezu i status praesens, ine esto i mnoge labo ratorijske pretrage.

Potr ebna je kompletna krvna slika, zatim pretraga mokrae, krvnog seruma, eluanog soka. Dalje dolazi u obzir radioloka pretraga kostiju, medi jastinuma, pluiju, te gastrointestinalnog trakta.

Napokon, ako nam sve gore opisane pretrage zataje, potrebno je, da se uini ev. Dobar lijenik moe ve iz same anamneze da crpe mnoge vane podatke za dijagnozu. Imade itav niz simptoma, koji su zajedniki gotovo svim krvnim bolestima, specijalno ako su one ve paraziti u stolici kod odraslih poodmaklom stadiju.

  • Hpv virus transmitted to baby
  • Virus human papillomavirus adalah
  • Test dna papillomavirus
  • Que es cancer de higado

Glavobolja, osjeaj slabosti, paraziti u stolici kod odraslih srca, t e k o d i s paraziti u stolici kod odraslih n j ep o v i e n a t e mp e r a t u r apomanjkanje apetita, gubitak teine jesu simptomi, koje moemo nai kod perniciozne ane mije, ba kao i kod limfogranuloma.

G l a v o b o l j u sreemo kod anemije, a i kod policitemije koja je katkad skopana sa hipertonijom. Ona moe biti uzrokovana procesom u kostima luba nje mielom, chlorom u duri matris, te konano u samom mozgu limfogranulom ev. U rijetkim sluajevima hemoraginih dijateza dolazi i do krvarenja u mozgu, pa bi i to uz ostale simptome moglo uzrokovati glavobolju. L u p a n j e s r c a je obini simptom jaih anemija, ali ga sreemo i kod ostalih bolesti hematopoetskog aparata, skopanih sa visokom temperaturom ili pak kod kahektinih stanja.

T e k o d i s a n j e vidimo kod bolesnika sa jakom anemijom, no esto je teko disanje znak, da imade promjena u grudnom kou. Moramo misliti na promjene u medijastinumu, pluima i porebrici.

Teko disanje moe kat kada biti jedan od prvih simptoma limfogra nuloma ili limfosarkoma sa medijastinalnim promjenama. P o m a n j k a n j e a p e t i t a moe biti uzrokovano nedostatkom eluane kiseline achylia gastrica kod perniciozne anemije ili opet hiperaciditetom kod kloroze. Kod pomanj kanj a apetita i kod boli u elucu moramo da mislimo i na rijetke organske promjene limfogranulom, sarkom i ev.

Boli u elucu i povraanje moemo nai kod perniciozne anemije dif. P r o l j e v e sreemo u anamnezi perniciozne ane mije dif. Krvavi proljevi mogu biti jedan od simptoma hemoragikih dijateza. Teki proljevi, a katkada i krvavi, mogu biti takoer u anamnezi limfogranuloma. O p s t i p a c i j u spastinu i atoninu sreemo kod kloroze. U manjoj mjeri, tj. Neznatno poviene t empera ture kod perniciozne anemije i kod kloroze ve su mno ge lijenike zavarale i odvele na kriv trag tuberkulozu itd.

Jako poviene temperature vidimo u anamnezi kod akutnih leukemija, limfogranuloma, agranulocitoze, aleukije, a katkad i u poetku kronine leukemije. Vi soke temperature vidimo t akoer od vremena do vre mena kod hemolitikog ikterusa. Boli u cjevastim kostima paraziti u stolici kod odraslih kod policitemije, u kostima na raznim mjestima kod mijeloma, a rjee kod limfogranuloma. Kod mijeloma esto su bolesnici zabludom lijeeni kao reumatiari.

paraziti u stolici kod odraslih hpv mouth sores treatment

B o l i u sternumu su jedan od simptoma mijeloze, a kod jednog naeg bolesnika bio je to prvi simptom limfogranuloma. Boli ispod lijevog rebrnog luka javljaju se esto kao prvi simptom mijeloze rjee limfadenoze ili drugih pseudoleukeminih oboljenja. Te boli su uzro kovane slezenom, a mogu biti posljedica perisplenitide.

Ako su ve i jetra znatno poveana onda se bolesnici tue i na pritisak, odnosno boli u desnom hipohondriju. Boli na jeziku, ili osjeaj da paraziti u stolici kod odraslih pee, susreemo kod bo lesnika s pernicioznom anemijom.

Mult mai mult decât documente.

Jake neuralgine boli mogu biti jedan od poetnih simptoma limfogranuloma. Kod nas je leao bolesnik sa jakim neuralginim b o lima u oba donja ekstremiteta, te je radi tih bolova i doao u bolnicu. Ta no m su pretragom naene limfogranulomatozne promjene u kimi. Boli u g rudnom kou mogu biti uzrokovane promj enama u medijastinumu limfogranulom, sarkom itd.

papillomavirus quel remede

Kod jednog naeg bolesnika sa limfogranulomatozom, koja je poela u retroperitonealnim lijezdama, bilo je miljeno u poetku, da se radi o kroninoj apendicitidi, jer su boli bile u predjelu apendiksa, a k tomu jo i poviena temperatura. Jake boli u abdomenu susreemo kod purpure abdominalis. Nakon jakih kolika kod te bolesti dolazi do sluzavo krvavih proljeva. Karakteristino je, da mlade, klorotine djevojke, usprkos osjeaju slabosti i umornosti u dnevnom ivotu, mogu da propleu i cijelu no Neo bino je, da se slabost i umornost kod nekojih paraziti u stolici kod odraslih snika sa pernicioznom anemijom ne javlja odmah u poetku, nego tek u poodmaklom stadiju bolesti.

Nekoji paraziti u stolici kod odraslih sa 2, S v r b e k o e je jedan od simptoma limfogranuloma. Svrbe moe biti po itavom tijelu, a moe biti i lokaliziran. Kod jedne nae bolesnice bio je svr be lokaliziran na lijevoj strani grudiju, a kraj toga je bolesnica primijetila neke paraziti u stolici kod odraslih na koi ispod lijevog pazuha.

Kod jednog pak bolesnika bio je svrbe loka liziran u predjelu slezene. Bio je to sluaj limfadenoze. R a z n a k r v a r e n j a u anamnezi treba da nas prvenstveno sjeaju na hemoragike dijateze. Krvarenja po koi, sluznicama, epistaksis, krvavi proljevi, haemoptoe, haematemesis, genitalna krvarenja, te konano krvarenja u mozgu, sve to mogu biti anamnestiki po daci za hemoragiku dijatezu.

Paraziti u stolici kod odraslih smijemo zaboraviti, da su u velikoj veini hemoragike dijateze, tj. Kod krvarenja u anemnezi duni smo dakle, da najprije ustanovimo primarno oboljenje, a tek u koliko to ne moemo dokazati, smijemo pomisliti eventualno na Mor bus Werlhofi na trombopeninu purpuru, kojih centru detoxifiere turcia mi jo danas ne znamo.

Nastaju li razna krvarenja bez ikakve traume, to govori vie u prilog trombopeninoj purpuri, dok kod hemofilije esto moemo krvarenja dovesti u vezu sa traumom.

Otekline zglobova haemarthrosvei hematomi, ev. Kod bolesnika, koji u anamnezi spominju krvare nja poslije ekstrakcije zubi ili poslije tonzilektomije, moramo naravno pomisliti na hemoraginu dijatezu, bilo esencijalnu, bilo simptomatsku. Vano je, da kod estih i jakih genitalnih krvarenja t akoer mislimo na hemoragiku dijatezu.

Încărcat de

K l e m p e r e r je opisao dva slu aja genitalnog krvarenja, koje je nakon splenektomije prestalo. Bila su to dva sluaja ensecijalne trobopenije. Iz obiteljske anamneze esto moemo potvrditi dijag nozu hemofilije. Tom prilikom hou da spomenem, da u obiteljima hemofiliara katkada enski lanovi bo luju od trombopenine purpure.

Obiteljska anamneza je vana kod splenomegalije G a u c h e r i kod hemolitikog ikterusa. U a n a m n e z i tekih krvnih bolesti, kao to su leukemija, limfogranulom, anemija pernicioza vidimo, da bolesnici nisu bili prije nikada teko bolesni.

U anamnezi kod mijeloine leukemije, koje smo vidjeli na naoj klinici, obino nema djejih bolesti, osim ospica, a od kasnijih bolesti u dva sluaja je bila ma larija i u dva lues. Tra umu takoer sreemo u anamnezi leukemije. Uzimajui anamnezu vano je da mislimo na zanimanje bolesnikovo. Kod tipografa moe da doe do anemije zbog otrovanja olovom. Rentgenove zrake i radium mogu uzrokovati teke anemije, a poznata je takoer leukemija kao posljedica rentgenovih zraka.

Kod svake ane mije, ako nije kloroza, perniciozna anemija ili hemolitiki ikterus, duni smo da najpomnije istraujemo uzrok.

Sredstva paraziti-la

Uzrok treba da traimo u ev. Ve po boj i k o e bolesnika moramo da mislimo na nekoje od krvnih bolesti. Kod blijedo-ute boje treba da mislimo na hemolitike anemije. U sluaju ako je uta boja jaa, mo ramo da pomislimo i na hepatalne bolesti, te da ini mo pretrage u tom pravcu.

Jaka bljedoa potsjea nas paraziti u stolici kod odraslih teku anemiju zbog krvarenja, a blijedu boju, koja ima neto srodna sa bijelom bojom alabastera, nal a zimo kod kloroze. Crvenilo koe i vidljivih sluznica pobuuje u nama sumnju na policitemiju ili na simp tomatsku poliglobuliju. Vidimo li pak crvene, vee ili manje, pjege po itavom tijelu ili samo mjestimice, moramo pomisliti na mogunost hemoragike dijateze.

Makulo-papulozne eflorescence, urtikarijelne pojave, eritrodermija mogu biti popratni simptomi leukemije. Nedavno je na nau kliniku doao bolesnik sa promje nama na koi lica na bazi limfadenoze. Bio je dulje vremena lijeen raznim mastima, a onda tek upuen na dermatoloku kliniku. Poto je bila uinjena pre traga krvi, bolesnik je upuen na medicinsku kliniku s dijagnozom lymphadenosis leucaemica.

Paraziti u stolici kod odraslih sluajevima, gdje vidimo po koi atipine pro mjene, koje ne spadaju u neku poznatiju konu bolest, svakako je potrebno da se uini krvna slika, koja nas moe dovesti do dijagnoze.

U sluaju, gdje nam ni krvna slika ne pomae dolazi u obzir probatorna ekscizija.

CUVAJTE SE - 12 tihih znakova da u telu imate opaku pantljičaru

Promotrimo li v i d l j i v e s l u z n i c eto po even tualnoj bljedoi smijemo samo da posumnj amo na ane miju. Bez krvnih slika nema viermi intestinali negrii anemije.

Inten zivno crvenilo sluznice potsjea nas opet na policite miju. Bacimo li pogled u usta, moemo na pr. Vrlo je vano, da tono promotrimo samu gingivu. Sivkasti rub na gingivi nalazimo kod otrovanja olovom, a hipertrofija gingive moe da bude jedan od prvih simptoma leukemije. Imali smo prilike da vidimo jedan sluaj leukemine mijeloze sa jako hipertrofinom gingivom, kao paraziti jetra simptomom.

Atrofini jezik sa glatkom povrinom, osobito na vrku, a specijalno, ako bolesnik navodi, da ga jezik boli ili da ga pee, govori nam u prilog perniciozne anemije. Poveane tonzile mogu biti jedan od prvih si mp toma limfadenoze a i limfosarkoma. Od velike papiloma humano en ano imagenes dija gnostike vanosti promjene na gingivi i u tonzilama, od upaljivih, ulceroznih, pa sve do nekrotinih.

Naiemo li na jae ulcerativne i nekrotine p ro mjene na gingivi i tonzilama, a usto eventualno jako krvarenje iz sluznice ustiju, moramo da mislimo na akutnu leukemiju, agranulocitozu ili pak na panmijeloftizu. Od velike je vanosti da se kod svih sumnjivih procesa u ustima i drijelu pravi krvna slika. Opazimo li kod pregleda bolesnika na vratu p o v e a n e l i m f a t i n e l i j e z d eodmah moramo da pomislimo na paraziti u stolici kod odraslih bolesti, kod kojih moe da doe do poveanja limfatinih lijezda.

Bezuvjetno je potrebno da, kod poveanih lijezda na vratu, pretraimo tono sve druge limfatike lijezde, odnosno mjesta, gdje se one nalaze. Znamo, da limfa tike lijezde mogu biti poveane kod tuberkuloze, kod luesa, limfogranuloma, limfosarkoma, limfadenoza, rijetko kod mijeloza, akutnih leukemija, retikuloendotelioza, te konano kod ostalih akutnih i kroninih upalnih procesa. Kod pretrage limfatikih lijezda mora da pazimo na njihov odnos prema koi i podlozi, na njihovu konzistencu, te konano na njihov meusobni odnos i odnos prema okolini.

Dalje je potrebno, da se uvjerimo imade li na njima tragova akutnih upaljivih promjena, postoji li crvenilo koe iznad njih i jesu li bolne na pritisak. Paraziti u stolici kod odraslih je da se ustanovi eventualna fluktuacija, a na ravno da nam ne smije da izbjegne ni fistula, odnosno brazgotina poslije fistule, to nas naravno najprije pot sjea na tuberkulozu.

Naemo li poveane limfatike lijezde samo na jednom mjestu, to moramo osim tu berkuloze da mislimo najprije na limfogranulom ili limfosarkom. Kod generalizirano poveanih limfatikih lijezda moramo pak prije misliti na limfadenozu. U poodmakl om paraziti u stolici kod odraslih limfogranuloma i limfosar koma vidimo katkada poveane t akoer i sve limfatike lijezde.

  1. Sredstva paraziti-la
  2. parazitii Photos images pics
  3. Start Page Sredstva paraziti-la Sredstva paraziti-la Parazitii din corpul uman reprezinta sursa continua de imbolnavire.

I jako endocrine cancer survival rate lijezde kod limfadenoze obino su paraziti u stolici kod odraslih pomine prema bazi i okolini, konzistence ne odvie tvrde, prije mekane, a k tome one nisu osjet ljive na pritisak. Kod limfogranuloma, limfatike lijezde vieput prave t. Kod limfosarkoma u poetku bolesti lijezde mogu biti jo dobro pomine prema bazi i okolini, ali u kasnijem stadiju dolazi do izraaja rast i njihovo poveanje u smislu malignog tumora.

Poveane lijezde kod limfogranuloma i kod lim fosarkoma mogu da prave i c i r k paraziti u stolici kod odraslih l a t o r n e s m e t n j e uslijed pritiska na krvne i limfne sudove, a esto su i uzrokom tekih neuralginih boli zbog pritiska na ivac.

female throat cancer hpv